Uniwersytet Wrocławski

Klauzula Informacyjna - dokumenty aplikacyjne

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie moich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;
 3. Moje dane przetwarzane są w następujących celach związanych z moim udziałem w szkoleniu "Dokumenty aplikacyjne": realizacja szkolenia, kontakt z Biurem Karier telefoniczny i mailowy, listy obecności ,sprawozdawczość. Zebrane dane osobowe służą do celów statystycznych i sprawozdawczych z działalności Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów oraz potwierdzania udziału oraz powiadamiania zapisanych osób o ewentualnych zmianach miejsca czy godziny wydarzenia.
 4. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców: pracodawcom, którzy prowadzą lub organizują dany warsztat czy spotkanie (w przypadku szkoleń, warsztatów organizowanych przez pracodawców, kiedy podanie danych osobowych jest niezbędne do uzuskania zaświadczenia z udziału w wydarzeniu).

Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Moje dane będą przechowywane przez okres, maksymalnie do 12 miesięcy od zakończenia danego wydarzenia czy spotkania.
 2. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zdaję sobie jednak sprawę, że moje uprawnienia mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
 3. Mam prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w danym warsztacie czy spotkaniu.
 6. Moje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
 7. Moje dane nie będą poddane profilowaniu,  czyli ocenie niektórych czynników osobowych.
powrót
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę