Uniwersytet Wrocławski

O projekcie

"DOBRE STAŻE - podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr
poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych"

Projek jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2017 do 30.09.2019  
Kwota dofinansowania projektu z UE: 989 909,50 zł

Projektem zostanie objetych 279 studentów i studentek studiów stacjonarnych z czterech Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego:

  • Wydział Biotechnologii: I rok (dwie edycje) II stopnia na kierunku Biotechnologia (30 osób)
  • Wydział Nauk Biologicznych: I i II rok II stopnia na kierunku Mikrobiologii (32 osoby)
  • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych: II i III rok I stopnia na kierunku Pedagogika (134 osoby) oraz Pedagogika specjalna (27 osób), II rok (dwie edycje) II stopnia na kierunku Historia (28 osób)
  • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: II rok I stopnia na kierunku Bachelor of Buisiness and Administration     (19 osób) oraz II rok II stopnia na kierunku International and European Law (9 osób).

Płatne staże zawodowe mają na celu umożliwienie Stażyście zdobycia wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, jak również zdobycie doświadczenia zawodowego w obszarach kluczowych, ułatwiającego start na rynku pracy, m.in. poprzez poznanie własnych predyspozycji zawodowych oraz powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi.

Wzór UMOWY STAŻOWEJ podpisywanej przez Stażystę/kę - Pracodawcę - Uniwersytet Wrocławski

Studentki i studenci zakwalifikowani na staże zobowiązani są do wypełnienia:
Formularza stażowego
Oświadczenia
i dostarczenia tych dokumentów niezwłocznie do Biura Projektu
ul. Kręta 1/3, Wrocław, w celu przygotowania i podpisania umowy stażowej.

Kontakt: Katarzyna Łaba, Specjalista ds. administracyjno - finansowych
tel. 71 324 60 42
mail: katarzyna.laba@uwr.edu.pl

Oferowane wsparcie dla studentów i studentek w ramach projektu:

- organizacja staży w wymiarze 120 / 160 godzin;
- wypłacenie stypendium stażowego w wysokości 18,50 brutto za godzinę;
- ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu;
- zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania, przejazdów komunikację miejską odbywając staż w innym mieście niż Wrocław (ponad 50 km) dla kierunków Mikrobiologia i Biotechnologia;
- badania lekarskie dla kierunku Mikrobiologia.
Więcej informacji w Regulaminie stażowym każdego wydziału.

Zespół Projektowy:

  • Kierownik projektu
Elżbieta Oleniacz - Czajka
tel. 71 375 21 34
mail: elzbieta.oleniacz-czajka@uwr.edu.pl

  • Specjalista ds. administracyjno-finansowych

Katarzyna Łaba
tel. 71 324 60 42
mail: katarzyna.laba@uwr.edu.pl
Biuro Projektów Zagranicznych
ul. Kręta 1/3
50-237 Wrocław

  • Koordynatorzy wydziałowi
dr Kamila Korzekwa - Wydział Nauk Biologicznych
dr Anna Jaromin - Wydział Biotechnologii
dr Barbara Techmańska, dr Arkadiusz Urbanek - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
dr Rafal Kowalczyk - Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

Biuro Projektu
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów - Biuro Karier
ul. Kuźnicza 49 A
50-138 Wrocław

powrót
Contact

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę