Uniwersytet Wrocławski
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę

Aktualności

Pokaż archiwum

STAŻE ZAGRANICZNE - TRZECIA TURA REKRUTACJI

dodano: 2015-06-27

rodzaj: aktualności

REKRUTACJA NA STAŻE ZAGRANICZNE
29 czerwca - 1 lipca 2015
limit miejsc: 5

Biuro Karier zaprasza do udziału w drugiej turze rekrutacji na płatne staże zagraniczne organizowane w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”.

Dla kogo przeznaczone są staże zagraniczne w ramach Projektu?

Staże organizowane w ramach projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” skierowane są do studentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa 2020, którzy studiują na następujących wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego:

Wydziale Biotechnologii,
Wydziale Matematyki i Informatyki,
Wydziale Fizyki i Astronomii,
Wydziale Chemii,
Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
Wydziale Nauk Biologicznych,
Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska.

Staże przeznaczone są dla studentów ostatnich lat studiów, tj. studentów ostatniego roku studiów I stopnia oraz studentów studiów II stopnia.

UWAGA: jeśli pomiędzy okresem rekrutacji a rozpoczęciem stażu kandydat uzyska status absolwenta, nadal będzie mógł zrealizować staż!

Poza wymienionymi wyżej warunkami, każdy kandydat będzie musiał spełnić wymogi opisane w Regulaminie zagranicznego stażu studenckiego w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”, który jest dostępny na dole niniejszej strony.

Forma rekrutacji

Studenci i studentki zainteresowani skorzystaniem z oferty staży zagranicznych będą zobowiązani do samodzielnego pozyskania miejsca realizacji stażu u zagranicznego pracodawcy. Program stażu realizowany w zagranicznej jednostce będzie musiał wiązać się z przynajmniej jednym z obszarów kształcenia kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa 2020.

Jednostkami przyjmującymi na staż mogą być zagraniczne firmy, przedsiębiorstwa i organizacje, z wyłączeniem instytucji Unii Europejskiej, instytucji zarządzających programami Unii Europejskiej oraz polskich placówek dyplomatycznych.

Przy poszukiwaniu pracodawców zagranicznych mogą  Państwo (ale nie muszą!) korzystać z bazy firm programu Erasmus+ (w takim przypadku należy wyraźnie zaznaczyć pracodawcy, że nie kontaktują się Państwo w sprawie „Erasmusa”, ale innego programu stażowego).

Jak zgłosić się na staż?

Aby wziąć udział w rekrutacji na staże należy w terminie 29 czerwca - 1 lipca b.r. złożyć w Biurze Karier dokumenty aplikacyjne na staż zagraniczny, tj.:

1. wypełniony formularz zgłoszeniowy

2. list intencyjnyod Jednostki przyjmującej na staż; dopuszcza się złożenie wydrukowanej wersji skanu listu intencyjnego podpisanego przez Jednostkę przyjmującą na staż oraz późniejsze dostarczenie oryginału dokumentu;

3. program stażuustalony z Jednostką przyjmującą na staż; kandydat zobowiązany jest dostarczyć Program stażu w dwóch wersjach językowych:

- 1 egzemplarz w języku angielskim podpisany przez Jednostkę przyjmującą na staż (dopuszcza się złożenie wydrukowanej wersji skanu Programu stażu podpisanego przez Jednostkę przyjmującą na staż oraz późniejsze dostarczenie oryginału dokumentu w terminie wskazanym przez Organizatora stażu);
- 1 egzemplarz w języku polskim podpisany przez Kandydata;

Ustalając z firmą program stażu proszę zwrócić uwagę, by staż rozpoczynał się między 1 sierpnia a 1 września b.r i trwał przez dwa miesiące!

4. dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będzie realizowany staż. Konieczność dostarczenia w/w dokumentu nie dotyczy Kandydatów, którzy zaliczyli lektorat danego języka w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie nie niższym niż B1 na ocenę przynajmniej dobrą (zaliczenie zostanie zweryfikowane w programie USOS przez Biuro Karier).

Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Biura Karier przy ul. Kuźniczej 49a w godz. 8:00-14:30.

Realizacja staży

Termin rozpoczęcia stażu jest ustalany między studentem a Jednostką przyjmującą na staż, przy czym staż musi rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lipca 2015 i nie później niż 1 września 2015). Każdy staż będzie trwał 2 miesiące, a Uczestnicy otrzymają stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości  2 291,83 zł/ m-c (wypłacane na początku każdego z dwóch miesięcy reallizacji stażu). Ze środków unijnych zostaną także pokryte koszty przelotu/dojazdu do miejsca odbywania stażu (do kwoty 3 000 zł brutto w obie strony).

Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia stażowego i zakupu biletów reguluje umowa stażowa, której wzór dostępny jest poniżej.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Górska - Specjalista ds. obsługi i monitoringu staży
e-mail: katarzyna.gorska@uni.wroc.pl
Tel: 71 375 21 32

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy – wzór
Program stażu – wzór PL
Program stażu – wzór ANG
List intencyjny – wzór ANG

Strategia Europa 2020
Regulamin stażu zagranicznego
Umowa stażowa – wzór PL
Umowa stażowa – wzór ANG

 

Projekt „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

powrót