Uniwersytet Wrocławski

Jesteś w: Biuro Karier

Klauzula informacyjna - Zaawansowany Excel

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA NA SZKOLENIE ZAAWANSOWANY EXCEL

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2) Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w Załączniku nr 1a do REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W SZKOLENIACH ZAAWANSOWANY EXCEL oraz zawarte w wypełnionym teście Excel przewarzane będą do potrzeb rekrutacji na szkolenie Zaawansowany Excel: tworzenie list rankingowych, kontakt mailowy z pracownikiem Biura Karier (które jest realizatorem i organizatorem szkoleń).

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe pozyskane na etapie rekrutacji na szkolenie Zaawansowany Excel będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia projektu „Wieża Pokoleń” (POWER, EFS) tj. do grudnia 2020 r.

6) Szkolenie Zaawansowany Excel jest realizowane w ramach projektu „Wieża Pokoleń” –współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

powrót
Kontakt

ul. Kuźnicza 49 A,
50-138 Wrocław
tel. 71 375 2131

Kuźnicza 49 A, Wrocław
Powiększ mapę