Uniwersytet Wrocławski

Regulamin - pracodawca

Regulamin korzystania z internetowej bazy Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego (Pracodawca)

 

I.Postanowienia ogólne

 

 1. Użytkownikami internetowej bazy Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego mogą być firmy/przedsiębiorstwa/instytucje polskie i zagraniczne (Pracodawcy), poszukujące pracowników z wyższym wykształceniem lub studentów.
 2. Korzystanie przez Pracodawców z internetowej bazy jest bezpłatne.
 3. W internetowej bazie znajdują się aplikacje studentów i absolwentów wrocławskich wyższych szkół państwowych poszukujących ofert pracy, praktyk i stażu.
 4. Zarejestrowanie się w bazie jako pracodawca oznacza wyrażenie zgody na udział w prowadzonych przez Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego badaniach opinii pracodawców na temat rynku pracy, oczekiwań względem potencjalnych kandydatów czy oferty Biura Karier.

 

II.Rejestracja

 1. Warunkiem korzystania z usług Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie careers.uni.wroc.pl (zakładka „Pracodawcy”).
 2. W przypadku niewłaściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego konto pracodawcy nie zostanie aktywowane.
 3. Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego zastrzega sobie prawo do nieaktywowania ofert pracy/praktyk/staży które budzą wątpliwości co do ich rzetelności lub/i w przypadku niemożności skontaktowania się z przedstawicielem pracodawcy, który złożył w bazie ofertę pracy/praktyk/.
 4. Biuro Karier zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ofert pracy/praktyk/staży nie odpowiadających profilowi kształcenia na uczelni lub pochodzących z niepewnego źródła.
 5. Oferty pracy/praktyk/staży przesyłane przez agencje pośrednictwa pracy mogą zostać aktywowane tylko w przypadku wpisania w ofercie nazwy firmy, na zlecenie której działa agencja.

 

III. Zasady korzystania z internetowej bazy Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego

 1. Użytkownik  (Pracodawca) może zalogować się do bazy jako „przedstawiciel firmy” albo „osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą”.
 2. Rejestrując się do bazy,  zarówno „przedstawiciel firmy” jak i „osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, będący administratorem danych,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dodatkowo Użytkownik „osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą” rejestrując się do bazy obowiązkowo zaznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną.
 4. Uniwersytet Wrocławski zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed wglądem osób nieuprawnionych.
 5. Użytkownik samodzielnie ustala swój login oraz hasło podczas rejestracji do internetowej bazy i zobowiązuje się do należytego chronienia tych danych przed wglądem osób trzecich.
 6. Użytkownikowi (Pracodawcy) przysługuje prawo do wglądu i aktualizacji wprowadzonych swoich danych oraz do ich usunięcia.

7. Udostępnione za pośrednictwem portalu dane osobowe studentów/absolwentów będą przez Użytkownika (pracodawcę) przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane.

8. Rezygnacja ze swojego konta w bazie pracodawców może nastąpić po przysłaniu do Biura Karier na pocztę e-mail (biurokarier@uwr.edu.pl) informacji o rezygnacji z podaniem imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej(loginu).

 

IV. Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powyższego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie internetowej Biura Karier www.careers.uni.wroc.pl
 3. Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego, zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
   powrót
   Kontakt

   ul. Kuźnicza 49 A,
   50-138 Wrocław
   tel. 71 375 2131

   Kuźnicza 49 A, Wrocław
   Powiększ mapę